Digital aktiebok

Viksbergs Mark AB har sedan 2022 övergått till att föra aktieboken digitalt. Anledning till detta är att öka säkerheten och förenkla administrationen för såväl aktieägaren som för bolaget. Vi har anlitat Nordiska Värdepappersregistret (NVR) som handhar den tekniska lösningen. Bolaget har funnits i 16 år och har exempelvis Golfstar, Investor och Salem som kunder.

Mina aktier

Aktieägare kan redan nu själva logga in på www.vpz.se och med bank-ID se sitt aktieinnehav.

Elektroniska aktiebrev

I och med övergången så skapas också möjligheterna att frångå de fysiska aktiebreven. Om du som ägare i fortsättningen bara vill ha elektroniska aktiebrev kommer du nu ges möjligheten att makulera de fysiska aktiebreven och ersätta dessa till fullo med elektroniska aktiebrev. Samtliga i styrelsen har makulerat sina fysiska brev. 2023-11-14 var ca 60% av aktierna digitala och strax över 30% av aktieägarna hade gjort övergången

Bolaget har bestämt att inga nya aktiebrev kommer att tryckas om ett aktiebrev förkommit utan ägarskapet kommer registreras i aktieboken som elektroniskt, efter det att det fysiska aktiebrevet dödförklarats av myndighet.

Fysiska aktiebrev

Det fysiska aktiebrevet är fortfarande en värdehandling och innehavaren är idag ägare till aktien oavsett vad som står i aktieboken (man kan t ex ha sålt aktier men inte meddelat styrelsen/bolaget om detta). Vid en makulering av de fysiska aktiebreven är det vem som står i aktieboken som ägare som avgör ägarskapet.

Adressändring och skiften av aktier samt förekomna aktier

Det är fortfarande aktieinnehavaren som är ansvarig för att ändra adresser och informera bolaget om skifte av aktieägare för att aktieboken skall vara korrekt.

Vid dödsfall är det dödsbodelägarna som har den skyldigheten. I många fall så vet dessa inte om att den avlidne ägde aktier i bolaget eller inte kan hitta dessa. Om inte bolaget får information om att arvsskifte ägt rum så måste bolaget efter en tid förklara aktieägaren som okänd. Då förloras också möjligheten att ta del av eventuell utdelning eller uppköpserbjudande.

Varje år så får bolaget information från aktieägare om förkomna aktiebrev, vilket kostar aktieägaren tid och pengar för att begära dödande av värdehandling och att erhålla nytt aktiebrev.

Fördel för dig som aktieägare med elektroniska aktiebrev

 • Ingen risk att aktien förekommer.
 • Värdehandlingen är alltid säkerställd och behöver inte förvaras fysiskt.
 • Enklare förfarande vid ägarbyte.
 • Automatisk adressuppdatering för folkbokföringsadress med viss fördröjning
 • Aktieägare kan när som helst logga in och kontroller sitt innehav.
 • Det är fortfarande viktigt att aktieägaren har ordning på sitt innehav så att efterlevande kan kontakta bolaget vid bouppteckning/arvsskifte. Exempelvis bör en innehavsrapport ligga bland bankpappren. Däremot behöver man som sagts ovan inte leta efter de fysiska breven.
 • Vid försäljning eller annan överlåtelse får både den nye och tidigare ägaren information från bolaget efter det att förändringen registrerats i aktieboken.

Fördel för bolaget med elektroniska aktiebrev

 • Automatisk adressuppdatering för folkbokföringsadress.
 • Alltid uppdaterad aktiebok med säker back-up
 • Logg på alla transaktioner
 • Minimering av adress eller personnummerfel.
 • Vid ägarbyte behövs ingen påskrift på det fysiska aktiebrevet av styrelsen.

Bolagets arbetssätt med den digitala aktieboken

 • Bolaget utser en person som med bank-ID får rättigheter att bokföra förändringar påkallade av aktieägare i aktieboken, såsom köp, sälj och överlåtelse.
 • Aktieägare får efter varje förändring en utskrift som visar vilka aktier denne är registrerad för.
 • Vid varje styrelsemöte görs en genomgång av transaktionsloggen för att se att det fungerat och att vederbörliga handlingar bifogats ägarbytet.

Ägarbyte digitala aktier

 • Inför ett ägarbyte begär befintlig ägare ett utdrag ur aktieboken (innehavsrapport) om innehavet som kan visas för den som skall köpa aktierna där det framgår att det inte finns fysiska aktiebrev. Vid överlåtelsetillfället kan den som säljer sina aktier logga in på sitt konto och visa att man fortfarande har det antal aktier som framgår av innehavsbeviset från bolaget.
 • Parterna skriver en överlåtelsehandling t.ex. ett köpeavtal.
 • Överlåtelsehandlingen skickas till bolaget som verkställer förändringen i aktieboken och skickar det nya innehavsbeviset till den nye ägaren och info till gamle ägaren att transaktionen är genomförd.

Makulering av de fysiska aktiebreven

Eftersom de fysiska aktiebreven är värdehandlingar så måste man vid makuleringen av dessa ha säkra rutiner. Den säkraste vägen är att de fysiskt överlämnas till någon i styrelsen, som kvitterar och sedan gör bolaget ändringen. Vi kommer t. ex alltid att erbjuda den möjligheten i samband med bolagsstämmorna men vi kommer också att erbjuda tidpunkter att kunna överlåta aktierna i klubbhuset eller skapa nya rutiner. Mail kommer att skickas ut om detta till aktieägarna.

Redan nu kan dock intresserade kontakta Christer Ihse (christer.ihse@telia.com) och komma överens med honom om tidpunkt för att lämna över aktiebreven till honom på hans hemmaadress i Älvsjö.